Kyrkliga Förbundet

Mariakyrkan har växt fram inom Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet. Vad är då Kyrkliga Förbundet?
Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro bildades 1923 i Vasakyrkan i Göteborg. Bildandet var en reaktion mot den liberala teologin som fanns på de teologiska utbildningarna i Sverige och som riskerade att underminera Svenska kyrkan tro, bekännelse och lära.

Kyrkliga Förbundets målsättning är enligt stadgarna att ”inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp.”

Kyrkliga Förbundet har alltså från början ansetts som en inomkyrklig rörelse i Svenska kyrkan och under vissa tider har förbundet haft mycket bred anslutning bland lekmän, präster och även biskopar. I t ex Skara stift under biskop Sven Danells tid var både biskopen och alla hans kontraktsprostar kopplade till Kyrkliga Förbundets lokalavdelning. Den teologi och gammalkyrkliga kyrkofromhet som Kyrkliga Förbundet vill värna har alltså under mitten av 1900-talet kunnat räknas som huvudfåran i Göteborgs, Växjö och Skara stift.

När Kyrkliga Förbundet startades 1923 fanns också tankar på ett prästgymnasium och en kyrklig tidning. Dessa planer realiserades strax efter start. Tidningen finns än idag och heter Kyrka och Folk. Prästgymnasiet har idag blivit Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse som bedriver LM Engströms gymnasium och Församlingsfakulteten i Göteborg. Kyrkliga Förbundets riksstyrelse är huvudman för denna utbildningsstiftelse.

Förbundet har också under åren haft stiftskommittéer på flera håll i landet. Dessa har med tiden omvandlats till lokalavdelningar med medlemmar. Från början hade man inga medlemmar, eftersom rörelsen var så starkt knuten till Svenska kyrkan och mest såg som sin uppgift att ge uppbyggelse och att bilda opinion för biblisk lära.

I takt med utvecklingen av Svenska kyrkan gått i alltmer liberal riktning har lokalavdelningarnas verksamhet förskjutits. Man har fortfarande haft de traditionella kyrkodagarna, som oftast varit i och tillsammans med Svenska kyrkans församlingar även ordnat med regelbundna gudstjänster. I exempelvis Växjö stift har man gudstjänster var och varannan söndag i flera olika städer. I Uppsala har gudstjänsterna utvecklats till en fri församling. Anställandet av unga teologer som förvägrats prästvigning i Svenska kyrkan p g a deras av Skriften bundna samvete har möjliggjorts av att Kyrkliga Förbundets riksstyrelse 1995 startade ”givartjänsten”. Givartjänsten är en prästkassa som syftar till att få ut sådana män som Gud kallat med Svenska kyrkans nekar vigning en möjlighet att betjäna Guds folk i landet med förkunnelse, undervisning, diakoni, själavård och sakrament. Kassan hjälper på så vis nya gudstjänstgemenskaper med prästlönen tills de själva klarar att bära den.

Bohuslän-Dals lokalavdelning av Kyrkliga Förbundet bildades 1985. Under de första åren bestod arbetet till hög grad i kyrkodagar, litteraturspridning, spridning av Kyrka och Folk, samt teologdagar varje sommar på Örtagården i Lane-Ryr.

12 januari 1997 började man med regelbundna gudstjänster i Dalsland. Tanken var då att komplettera det ordinarie gudstjänstlivet i Svenska kyrkans församlingar i Dalsland. Man fick låna eller hyra lokaler i de olika pastoraten. Bland liberala kyrkopolitiker och präster kom dock en reaktion som med tiden resulterade i att de regelbundna gudstjänsterna fick hållas i hem eller inhyrda profana lokaler. 2001 köptes Smyrnakyrkan i Stigen och där finns idag den församling som heter Stigens kyrka. 2009 köptes en fastighet på Edingsvägen 20 i Uddevalla som fick namnet Elsebergskyrkan. 2013 köptes Sommarhemskyrkan av Svenska kyrkan och idag har Elsebergskyrkans församlingen flyttat och bytte namn till Mariakyrkan.

www.kyrkligaforbundet.se

Relevanta intervjuer:
Med Gunnar Julesson
Med Josef Axelsson