Mariakyrkan (f.d. Elsebergskyrkan) är en av de gudstjänstgemenskaper/koinonior/församlingar som deltog i grundandet av Missionsprovinsen.

Det primära behovet för att starta Missionsprovinsen var att komma runt det prästvigningsstopp som initierades av Svenska kyrkans biskopsmöte den 6 oktober 1993 och som sedan cementerades i Kyrkoordningen som fastställdes 1999 (KO 2000). Utifrån Svenska kyrkans bekännelseskrifter har man sett som församlingens plikt och rättighet att insätta nya präster när biskoparna vägrar viga.

Missionsprovinsen är ett fritt icketerritoriellt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Elsebergskyrkan är en del av detta stift och har missionsbiskopen Roland Gustafsson som sin biskop. Som tillsynsmyndighet har församlingen också Missionsprovinsens konsistorium, som motsvarar Svenska kyrkans domkapitel. Tillsammans med biskop prövas här prästkallelser och man handlägger tillsynsärenden för stiftets biskopar, prostar, präster, diakoner och diakonissor.

Missionsprovinsens logga

Missionsprovinsens logga

Missionsprovinsen har försökt få till stånd en dialog med Svenska kyrkans ledning om att få vara ett av samfundet erkänt icketerritoriellt stift. Dessa försök gjordes innan provinsen bildades. Men Svenska kyrkan som då leddes av ärkebiskop KG Hammar var inte intresserade av att ens samtala. Därför kallas inte heller Missionsprovinsen ett stift i Svenska kyrkan, utan ett fritt stift. Man gör inte heller anspråk på att vara en del av Svenska kyrkans officiella organisation, men däremot är en del av Svenska kyrkans andliga tradition. Missionsprovinsen vill föra vidare den gamla Svenska kyrkans allmänneliga arv, reformatoriska bekännelse och de evangelisk-lutherska väckelserörelsernas omistliga gåvor. I Missionsprovinsen finns huvudsakligen tre traditioner representerade: gammalkyrklighet, lågkyrklighet och högkyrklighet. Biskop Bertil Gärtner betonade när man utredde frågan om en framtida Missionsprovins i Kyrklig Samlings regi att det är viktigt att hålla ihop de olika traditionerna. Provinsens grundläggningsdokument präglas av denna ambition. Utifrån en gemensam bekännelse kan man samlas och försöka fylla det vakuum som uppstått efter att man inte längre kan luta sig mot att Svenska kyrkan tar emot och sänder ut kandidater från dessa traditioner, utan att dessa tvingas utföra handlingar i gudstjänsten som strider mot deras till Guds ord bundna samvete. ”Guds ord bär inte bojor”.

I den internationella lutherdomen finns olika traditioner kring prästvigningarna. I vissa lutherska kyrkor har man haft präster som vigt nya präster, men i andra kyrkor, t ex Svenska kyrkan har man alltid haft biskopar som ansvarat för den uppgiften. När Missionsprovinsen bildades såg man ingen anledning att bryta med den goda ordning som alltid rått i Svenska kyrkan. Biskop Walter Obare har vigts av biskopar som står i den svenska vigningslinjen. Han i sin tur vigde Missionsprovinsens förste biskop – Arne Olsson.

Missionsprovinsen är dock inte enbart en svensk företeelse. Den största delen av provinsen, sett till antalet församlingar och medlemmar finns i Finland, där man idag har egen biskop och eget konsistorium. Vidare har Missionsprovinsens prästkollegium medlemmar som är präster i Norge, Danmark, Peru och Lettland. Nära vänskapsband finns också till den Lutherska kyrkan i Kenya och Lutheran Church Missouri Synod (LCMS) i USA.

I Mariakyrkans vardag har vi glädje av Missionsprovinsens tillkomst genom att våra två komministrar Henrik Vestergård och Tobias Olsson, fick sin vigning där. Båda två har fått sin teologiska utbildning vid Församlingsfakulteten och sin pastorala utbildning vid Lutherstiftelsens pastoral i Göteborg. Kopplingen till Missionsprovinsen har också manifesterats genom att Roland Gustafsson, som sin första ämbetshandling invigde vår första kyrkas (Elsebergskyrkan) lokaler 2010 och som också 2014 återinvigde kyrkan i Sommarhemmet (f.d. Sommarhemskyrkan), som numera heter Mariakyrkan.

Mariakyrkan är alltså del av ett stift, men samtidigt en integrerad del av Kyrkliga Förbundet. Elsebergskyrkan har gemensam ekonomi och pastoral ledning med Stigens kyrka och Kyrkliga Förbundets grupp i Södra Bohuslän.

PA Grunnan

www.missionsprovinsen.se

Relaterade intervjuer:
Biskop Roland Gustafsson

Karta

Sommarhemsvägen 4, 451 44 Uddevalla ‎

Click to open a larger map

Stöd vårt arbete

Gåvor till församlingen sker till Bg 5744-1420, eller med Swish till nr. 123 527 81 06.

Om vår församling

Mariakyrkans församling är en del av Missionsprovinsen som är ett fritt stift av församlingar runt om i Sverige, med biskopar och präster vigda i apostolisk ordning, och med uppgiften att predika evangeliet om Jesus Kristus för alla och ge människor frimodighet att stå på Guds ords grund.

Följ oss på: Facebook | Youtube

 


Copyright © Mariakyrkan i Uddevalla

Publicerad av: vestergard.se