Missionsprovinsen

Mariakyrkan (f.d. Elsebergskyrkan) är en av de gudstjänstgemenskaper/koinonior/församlingar som deltog i grundandet av Missionsprovinsen.

Det primära behovet för att starta Missionsprovinsen var att komma runt det prästvigningsstopp som initierades av Svenska kyrkans biskopsmöte den 6 oktober 1993 och som sedan cementerades i Kyrkoordningen som fastställdes 1999 (KO 2000). Utifrån Svenska kyrkans bekännelseskrifter har man sett som församlingens plikt och rättighet att insätta nya präster när biskoparna vägrar viga.

Missionsprovinsen är ett fritt icketerritoriellt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Mariakyrkan är en del av detta stift och har missionsbiskopen Bengt Ådahl som sin biskop. Som tillsynsmyndighet har församlingen också Missionsprovinsens konsistorium, som motsvarar Svenska kyrkans domkapitel. Tillsammans med biskop prövas här prästkallelser och man handlägger tillsynsärenden för stiftets biskopar, präster, diakoner och diakonissor.

Missionsprovinsens logga
Missionsprovinsens logga

Missionsprovinsen försökte från början att få till stånd en dialog med Svenska kyrkans ledning om att få vara ett av samfundet erkänt icketerritoriellt stift. Dessa försök gjordes innan provinsen bildades. Men Svenska kyrkan som då leddes av ärkebiskop KG Hammar var inte intresserade av att ens samtala. Därför kallas inte heller Missionsprovinsen ett stift i Svenska kyrkan, utan ett fritt stift. Man gör inte heller anspråk på att vara en del av Svenska kyrkans officiella organisation, men däremot är man en del av Svenska kyrkans andliga tradition. Missionsprovinsen vill föra vidare den gamla Svenska kyrkans allmänneliga arv, reformatoriska bekännelse och de evangelisk-lutherska väckelserörelsernas omistliga gåvor.

I den internationella lutherdomen finns olika traditioner kring prästvigningarna. I vissa lutherska kyrkor har man haft präster som vigt nya präster, men i andra kyrkor, t ex Svenska kyrkan har man alltid haft biskopar som ansvarat för den uppgiften. När Missionsprovinsen bildades såg man ingen anledning att bryta med den goda ordning som alltid rått i Svenska kyrkan. Biskop Walter Obare har vigts av biskopar som står i den svenska vigningslinjen. Han vigde i sin tur Missionsprovinsens förste biskop – Arne Olsson.

www.missionsprovinsen.se

Relaterade intervjuer:
Biskop Roland Gustafsson